{"_id":"5779cadb99b40b0e005abb3c","editedParams":true,"__v":8,"parentDoc":null,"version":{"_id":"57624356653c2d2200fec79c","__v":20,"project":"55c8cff571d7580d0063a5e5","createdAt":"2016-06-16T06:12:38.244Z","releaseDate":"2016-06-16T06:12:38.244Z","categories":["57624356653c2d2200fec79d","57624356653c2d2200fec79e","57624356653c2d2200fec79f","57624356653c2d2200fec7a0","57624356653c2d2200fec7a1","57624356653c2d2200fec7a2","57624356653c2d2200fec7a3","57624356653c2d2200fec7a4","57624356653c2d2200fec7a5","57624356653c2d2200fec7a6","57624356653c2d2200fec7a7","57624356653c2d2200fec7a8","57624356653c2d2200fec7a9","57624356653c2d2200fec7aa","5779ca1b99b40b0e005abb3a","5779d198aea88b0e00f63277","5797d3ab17ced017003c4be4","57ac170ef1cdae0e0053cdfc","57dbfc723ed3450e00dc9e6d","5804d12d16161c0f0077df9b","5841064b652e5b0f0015a7c8","588b5e5f2966b2230009cbf9","58a68ebf3239fa0f00857619","58c23c8b4922930f0050ac91","58fd1460809fc30f00f2ee07","5934eaf5328680002d77de6a","594bf91601cfe6000f40f4c5","595c4ed696b447001ba0cf6d","596524495cee50001575f5be","5970d4f1313162004dd303b5","59780fac24dbd1001a1fa057","59a8cfd3ead78a002d63cafe","59e0323d93da1f001c9ec170"],"is_deprecated":false,"is_hidden":false,"is_beta":true,"is_stable":true,"codename":"","version_clean":"4.0.0","version":"4"},"category":{"_id":"5779ca1b99b40b0e005abb3a","project":"55c8cff571d7580d0063a5e5","version":"57624356653c2d2200fec79c","__v":0,"sync":{"url":"","isSync":false},"reference":true,"createdAt":"2016-07-04T02:29:47.111Z","from_sync":false,"order":30,"slug":"available-phone-numbers","title":"Available Phone Numbers"},"editedParams2":true,"project":"55c8cff571d7580d0063a5e5","user":"55c8cf9471d7580d0063a5e4","updates":[],"next":{"pages":[],"description":""},"createdAt":"2016-07-04T02:32:59.828Z","link_external":false,"link_url":"","githubsync":"","sync_unique":"","hidden":false,"api":{"results":{"codes":[{"name":"","code":"{\n  \"filters\": {\n    \"npa\": \"in:201,732\"\n  },\n  \"sort\": {\n    \"phone_number\": \"desc\"\n  },\n  \"total\": 18393,\n  \"offset\": 0,\n  \"limit\": 25,\n  \"items\": [\n    {\n      \"phone_number\": \"+17329976973\",\n      \"formatted\": \"(732) 997-6973\",\n      \"price\": 0,\n      \"is_toll_free\": false,\n      \"country_code\": \"1\",\n      \"npa\": \"732\",\n      \"nxx\": \"997\",\n      \"xxxx\": \"6973\",\n      \"city\": \"Monmouth Junction\",\n      \"province\": \"NJ\",\n      \"country\": \"US\"\n    },\n    {\n      \"phone_number\": \"+17329976972\",\n      \"formatted\": \"(732) 997-6972\",\n      \"price\": 0,\n      \"is_toll_free\": false,\n      \"country_code\": \"1\",\n      \"npa\": \"732\",\n      \"nxx\": \"997\",\n      \"xxxx\": \"6972\",\n      \"city\": \"Monmouth Junction\",\n      \"province\": \"NJ\",\n      \"country\": \"US\"\n    },\n    {\n      \"phone_number\": \"+17329976971\",\n      \"formatted\": \"(732) 997-6971\",\n      \"price\": 0,\n      \"is_toll_free\": false,\n      \"country_code\": \"1\",\n      \"npa\": \"732\",\n      \"nxx\": \"997\",\n      \"xxxx\": \"6971\",\n      \"city\": \"Monmouth Junction\",\n      \"province\": \"NJ\",\n      \"country\": \"US\"\n    }\n  ]\n}","language":"json","status":200}]},"settings":"","examples":{"codes":[{"language":"php","code":"<?php\n\n$curl = curl_init();\n\ncurl_setopt_array($curl, array(\n  CURLOPT_URL => \"https://api.phone.com/v4/phone-numbers/available?filters[npa]=in:201,732&sort[phone_number]=desc\",\n  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,\n  CURLOPT_ENCODING => \"\",\n  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,\n  CURLOPT_TIMEOUT => 30,\n  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,\n  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => \"POST\",\n  CURLOPT_POSTFIELDS => \"\",\n  CURLOPT_HTTPHEADER => array(\n    \"authorization: Bearer ThisIsYourAPIAccessToken\",\n    \"cache-control: no-cache\",\n    \"content-type: application/json\"\n  ),\n));\n\n$response = curl_exec($curl);\n$err = curl_error($curl);\n\ncurl_close($curl);\n\nif ($err) {\n  echo \"cURL Error #:\" . $err;\n} else {\n  echo $response;\n}"}]},"method":"get","auth":"required","params":[{"_id":"5779cadb99b40b0e005abb3d","ref":"","in":"query","required":false,"desc":"Phone Number filter. Reference to this [link](doc:list-inputs#section-syntax-of-filters) for syntax of filters.","default":"","type":"array_string","name":"filters[phone_number]"},{"_id":"5779cb4d9748b80e00ef3d85","ref":"","in":"query","required":false,"desc":"Country Code filter","default":"","type":"array_string","name":"filters[country_code]"},{"_id":"5779cb4d9748b80e00ef3d84","ref":"","in":"query","required":false,"desc":"NANP NPA filter","default":"","type":"array_int","name":"filters[npa]"},{"_id":"5779cb4d9748b80e00ef3d83","ref":"","in":"query","required":false,"desc":"NANP NXX filter","default":"","type":"array_string","name":"filters[nxx]"},{"_id":"5779cb4d9748b80e00ef3d82","ref":"","in":"query","required":false,"desc":"NANP XXXX filter","default":"","type":"array_string","name":"filters[xxxx]"},{"_id":"5779cb4d9748b80e00ef3d81","ref":"","in":"query","required":false,"desc":"City filter","default":"","type":"array_string","name":"filters[city]"},{"_id":"5779cb4d9748b80e00ef3d80","ref":"","in":"query","required":false,"desc":"State or Province (postal code) filter","default":"","type":"array_string","name":"filters[province]"},{"_id":"5779cb4d9748b80e00ef3d7f","ref":"","in":"query","required":false,"desc":"Country (postal code) filter","default":"","type":"array_string","name":"filters[country]"},{"_id":"5779cb4d9748b80e00ef3d7e","ref":"","in":"query","required":false,"desc":"Price filter","default":"","type":"array_string","name":"filters[price]"},{"_id":"5779cb4d9748b80e00ef3d7d","ref":"","in":"query","required":false,"desc":"Category filter","default":"","type":"array_string","name":"filters[category]"},{"_id":"5779cb6a50ffec0e00ca56e4","ref":"","in":"query","required":false,"desc":"Internal (quasi-random) sorting","default":"","type":"string","name":"sort[internal]"},{"_id":"5779cb6a50ffec0e00ca56e3","ref":"","in":"query","required":false,"desc":"Price sorting","default":"","type":"string","name":"sort[price]"},{"_id":"5779cb6a50ffec0e00ca56e2","ref":"","in":"query","required":false,"desc":"Phone Number sorting","default":"","type":"string","name":"sort[phone_number]"},{"_id":"5779cbc199b40b0e005abb41","ref":"","in":"query","required":false,"desc":"Max results","default":"","type":"int","name":"limit"},{"_id":"5779cbc199b40b0e005abb40","ref":"","in":"query","required":false,"desc":"Results to skip","default":"","type":"int","name":"offset"},{"_id":"5779cbc199b40b0e005abb3f","ref":"","in":"query","required":false,"desc":"Field set","default":"","type":"string","name":"fields"}],"url":"/phone-numbers/available"},"isReference":true,"order":1,"body":"","excerpt":"","slug":"list-available-phone-numbers","type":"endpoint","title":"List Available Phone Numbers"}

getList Available Phone Numbers


Definition

{{ api_url }}{{ page_api_url }}

Parameters

Query Params

filters[phone_number]:
array of strings
Phone Number filter. Reference to this [link](doc:list-inputs#section-syntax-of-filters) for syntax of filters.
filters[country_code]:
array of strings
Country Code filter
filters[npa]:
array of integers
NANP NPA filter
filters[nxx]:
array of strings
NANP NXX filter
filters[xxxx]:
array of strings
NANP XXXX filter
filters[city]:
array of strings
City filter
filters[province]:
array of strings
State or Province (postal code) filter
filters[country]:
array of strings
Country (postal code) filter
filters[price]:
array of strings
Price filter
filters[category]:
array of strings
Category filter
sort[internal]:
string
Internal (quasi-random) sorting
sort[price]:
string
Price sorting
sort[phone_number]:
string
Phone Number sorting
limit:
integer
Max results
offset:
integer
Results to skip
fields:
string
Field set

Examples


Result Format


User Information

Try It Out

get
{{ tryResults.results }}
Method{{ tryResults.method }}
Request Headers
{{ tryResults.requestHeaders }}
URL{{ tryResults.url }}
Request Data
{{ tryResults.data }}
Status
Response Headers
{{ tryResults.responseHeaders }}